An Analysis of the Pedagogic as Point of Departure for a Phenomenologically Oriented Didactics

Author
Van der Stoep, F.

Translation (2006)  [EDITED March 2023] of: 'n Analise van die pedagogiese as vertrekpunt in 'n Fenomeen-georienteerde didaktiek. In Die Agein Perenne: Studies in die Pedagogiek en die Wysbegeerte. (1979) Pretoria: J.L. van Schaik, pp. 110-117.