C. K. Oberholzer as Philosopher

Author
Dreyer, F. S.

Translation (2007): C. K. Oberholzer as filosoof. A. J. Smit (Ed.) (1979): Die Agein Perenne: Studies in die Pedagogiek en die Wysbegeerte.. Pretoria: J. L. van Schaik, pp. 22-28.