C. K. Oberholzer as researcher with special reference to his establishment of phenomenology in South Africa

Author
Haasbroek, J. B.

Translation (2007) of: C. K. Oberholzer as navorser met spesiale verwysing na sy vestiging van die fenomenologie in Suid-Afrika in A. J. Smit (Ed.) (1979) Die Agien Perenne: Studies in die Pedagogiek en Wysbegeerte opgedra aan Prof. Dr. C. K. Oberholzer. Pretoria : J. L. van Schaik, pp. 38-45.