The Influence of Parental Ways of Educating on their Child

Author
Prinsloo, Heila

Translation (2017): Die invloed van die ouer se wayses van opvoeding op die kind. Chapter IV from: Sonnekus, M. C. H. (Ed.) Opvoeding en opvoedingsprobleme tussen ouer en kind. HAUM, Pretoria, 1985, pp. 49-62.